Inwestycja w myjnię krok po kroku

 
 
 
 
 

Dlaczego myjnia bezdotykowa?

Szybki zwrot inwestycji

Myjnia zarabia 24h na dobę 365 dni w roku

Niskie koszty prowadzenia działalności

Niskie nakłady czasu i pracy

Brak konieczności zatrudnienia pracownika

Doskonały pomysł na dodatkowy biznes

1 Lokalizacja myjni
2 Przeznaczenie działki
3 Projektowanie
4 Niezbędne formalności
5 Budowa myjni
6 Odbiory końcowe
1 Lokalizacja myjni

Przed podjęciem decyzji o budowie myjni samochodowej należy dokładnie przeanalizować każdy element planowanej inwestycji. Pierwszym krokiem, który musimy zrobić aby zbudować myjnię samochodową jest znalezienie właściwej lokalizacji. Aby myjnia spełniała Twoje oczekiwania finansowe, działka, na której się będzie znajdować, musi spełniać kilka podstawowych warunków:

 

lokalizacja w dużych skupiskach ludzkich (osiedla, domy jednorodzinne, miasteczka, itp.)

dobra widoczność dla przejeżdżających kierowców i pieszych, lokalizacja w ruchliwym punkcie

działka o odpowiedniej powierzchni (patrz tabela)

łatwa komunikacja z obiektem, wjazd/wyjazd z obu kierunków drogi dojazdowej

bliskość marketów, stacji benzynowych, stacji, diagnostycznych, warsztatów itp.

 

 

Wielkość działki

 

 

UWAGA! Ilość stanowisk mycia i konfigurację urządzenia należy dostosować nie do wielkości działki a do jej potencjału, dlatego zastanów się ile samochodów na dobę myjnia potencjalnie obsłuży, przeprowadź dokładną analizę najbliższej konkurencji. Gdzie znajdują się myjnie samoobsługowe? Ile stanowisk mycia posiadają? Jaką jakość usług oferują? Jakie opcje dodatkowe takie jak piana, płatność kartą itp. proponują klientom? Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o wsparcie specjalistów MTECH.

2 Przeznaczenie działki

Poza dobrą lokalizacją działka powinna spełniać określone warunki, dlatego w pierwszej kolejności należy:

 

 

Zorientować się jakie jest przeznaczenie działki na której planujemy budowę myjni

Dobrać powierzchnię działki pod planowaną ilość stanowisk mycia

Upewnić się o możliwości zjazdu na drogę publiczną

 

 

 

 

Informacje o przeznaczeniu działki znajdziemy w WARUNKACH ZABUDOWY lub w MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

 

 

Uchwalony MPZP ułatwia i przyspiesza niezbędne formalności. Wyciągnięcie wypisu i wyrysu z MPZP z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta można załatwić niekiedy od ręki.

 

 

W przypadku braku MPZP należy wystąpić do ww. o Warunki Zabudowy. Ich wydanie wiąże się często z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na wydanie Decyzji, które poprzedza wszczęcie postępowania administracyjnego. Zgodnie z KPA termin załatwienia sprawy to 60 dni.

 

 

O ile w wypisie i wyrysie z MPZP od razu określone są typy budynków i budowli jakie wolno nam postawić na działce, a dokument wymaga jedynie analizy architekta lub projektowana czy myjnia samoobsługowa spełnia wymogi w nim określone, to w przypadku WZ należy podać konkretnie jaki obiekt chcemy budować i jaką ma mieć powierzchnię zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy będzie jasno precyzowała czy możemy i jaki.

 

 

Istotne dla MPZP jest aby wolno nam było budować na działce obiekty usługowe. Myjnia jest obiektem usługowym o usługach nieuciążliwych, w związku z czym nie wymaga decyzji środowiskowej. Pozostałe istotne parametry opisywane w Warunkach zabudowy i w MPZP to:

 

 

całkowita powierzchnia zabudowy (jaki maksymalnie duży obiekt możemy zaprojektować),

minimalna powierzchnia biologicznie czynna (ile musimy na działce zostawić terenów zielonych),

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy (określają odległości w jakiej może znajdować się projektowany obiekt od istniejących i projektowanych dróg, napowietrznych linii energetycznych, linii kolejowych)

rodzaj i kształt dachu (standardowo myjnie mają dach płaski, rzadziej łukowy, bywa, że należy zaprojektować dach dwuspadowy)

Informacja o konieczności lub jej braku przyłączenia obiektu do kanalizacji, sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetycznej,

Informacja o przewidywanej komunikacji działki z drogami publicznymi, oraz o tym czy działka podlega nadzorowi konserwatora zabytków.

 

 

 

Warunki przyłączeniowe

 

 

 

Myjnia jest obiektem o zapotrzebowaniu praktycznie na wszystkie media. Do mycia pojazdów niezbędny jest dostęp do wody pitnej, kanalizacji, energii elektrycznej oraz (jeśli to możliwe) sieci gazowej.

Przed rozpoczęciem procesu projektowania należy wystąpić do gestorów sieci o wydanie warunków przyłączeniowych na wymienione wyżej media celem weryfikacji czy istnieje możliwość uruchomienia na działce myjni samoobsługowej.

Jeżeli w warunkach któryś z gestorów sieci nie będzie w stanie zapewnić mediów, należy zapoznać się z alternatywnymi rozwiązaniami takimi jak:

 

 

studnia głębinowa w przypadku braku sieci wodociągowej,

bezodpływowy zbiornik na odpady ciekłe (szambo) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej,

zbiornik gazu propan-butan (w przypadku braku sieci gazowej).

3 Projektowanie

Od 2018 roku zmienione zostało Prawo Wodne w wyniku czego utworzono Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.

 

 

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym na uzyskanie pozytywnej Decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest wcześniejsze uzyskanie Decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego na odprowadzanie substancji szczególnie niebezpiecznych do urządzeń kanalizacji innego podmiotu czyli do kanalizacji sanitarnej lub do oczyszczalni ścieków w przypadku projektowania zbiornika szambowego. Jego składową jest Operat Wodnoprawny, którego elementem z kolei jest projekt zagospodarowania terenu, oraz rozwiązań technologicznych na urządzeniach kanalizacyjnych.

 

 

W sprawie wydania Decyzji Pozwolenia Wodnoprawnego wszczynane jest Postępowanie Administracyjne. Czas oczekiwania zgodnie z KPA to 60 dni.

 

 

 

Projektowanie myjni samoobsługowej

 

 

Po uzyskaniu niezbędnych decyzji i zgód można przystąpić do projektowania myjni.

 

 

Do otrzymania decyzji o Pozwoleniu na budowę myjni samoobsługowej wystarczy adaptacja projektu typowego oraz wrysowanie jej i wykonanie Projektu zagospodarowania terenu o którym mowa we wcześniejszym etapie.

 

 

Należy zwrócić uwagę, że oprócz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę, żeby myjnię zbudować i uruchomić należy zapewnić projekty przyłączy mediów, które wymagają uzgodnień z gestorami sieci.

 

 

Podpisując umowę z biurem projektowym zadbaj, żeby zakres prac zawierał:

 

 

reprezentowanie Inwestora przed urzędami i gestorami sieci w ramach udzielonego upoważnienia, opłaty skarbowe

uzyskanie mapy do celów projektowych

uzyskanie pozwolenia Wodnoprawnego i Operatu Wodnoprawnego

projekt typowy/powtarzalny myjni (powinien zawierać podpisy projektantów i sprawdzających tj. 2 architektów; 2 konstruktorów; 2 instalatorów wod-kan. i gaz; 2 elektryków a także uzgodnienia rzeczoznawców p-poż. i sanepid)

adaptacja projektu typowego myjni do warunków lokalnych na podstawie WZ

projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną i urządzeniem podczyszczającym (separator)

projekt przyłącza wodociągowego do myjni

projekt wewnętrznej instalacji gazu (od szafki do pom. techn. myjni) i wewnętrznej instalacji energii elektrycznej (od szafki do pom. techn. myjni)

podłączenie odkurzacza oraz ew. opcjonalnego oświetlenia terenu

projekt zjazdu publicznego na myjnie (o ile działka go nie posiada)

4 Niezbędne formalności

Przed rozpoczęciem budowy myjni, niezbędne będzie dopełnienie ważnych formalności.

 

Całość może okazać się czasochłonna i dość skomplikowana, dlatego można przygotować osobiście lub skorzystać z usług prawnika.

 

Jest to etap, w którym inwestor musi podpisać:

 

 

Umowę dzierżawy działki (jeśli nie posiada prawa własności)

 

 

W przypadku myjni warto podpisać umowę na jak najdłuższy okres. Spłata rat leasingu urządzeń myjni trwa zazwyczaj 60 miesięcy. Nakłady na myjnie to nie tylko urządzenie, które teoretycznie można przenieść w inne miejsce, ale również nakłady inwestycyjne trwale związane z gruntem: sieci, kostka, płyta myjni, dlatego standardem w Polsce są umowy 10-letnie. W tym czasie dzierżawca powinien mieć możliwość niezakłóconego korzystania z działki. Warto przewidzieć rekompensatę przez wydzierżawiającego części nakładów inwestycyjnych w przypadku rozwiązania umowy z jego winy.

 

 

Umowę na zakup myjni.

 

 

Dokładna analiza zapisów umowy pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień i sporów w późniejszym okresie. Oferta ze specyfikacją myjni powinna bezwzględnie stanowić załącznik do umowy. Dzięki temu inwestor będzie miał pewność za co płaci i uniknie sytuacji w której okazać by się mogło, że część urządzeń nie znajduje się na standardowym wyposażeniu myjni lub będzie za nie wymagana dopłata. Warto przyjrzeć się zobowiązaniom, wynikające z umowy dla obu stron. Ze strony Sprzedającego będą to przede wszystkim kwestie terminów dostaw i montażu urządzeń oraz zobowiązania serwisowe w okresie gwarancyjnym. Kupującego umowa może obligować do terminowego realizowania zobowiązań, ale również zakupu środków chemicznych czy regularnych przeglądów gwarancyjnych.

 

 

Umowę z wykonawcą prac budowlanych (jeśli będzie je realizował podmiot inny niż dostawca myjni)

 

 

Od wykonawcy należy wymagać pełnego kosztorysu. Rzetelny kosztorys może powstać dopiero po przeanalizowaniu pozwolenia na budowę i wynikający z niego robót oraz wizji lokalnej na działce. Wykonawca powinien sam rozmierzyć odległości do przyłączy, wykonać pomiary niwelatorem itp. Może się okazać, że konieczna jest znaczna niwelacja trenu, wymiana gruntu lub inne dodatkowe usługi. Dokładny kosztorys i podpisanie umowy pozwoli uniknąć nieporozumień, warto żeby przyłącza i płytę wykonała jedna firma.

 

Po podpisaniu ww. umów inwestycja realizowana jest dwutorowo. Na działce trwają prace budowlane, natomiast równolegle produkowana jest myjnia i konstrukcja stalowa, które zostaną przywiezione i zamontowane kiedy na działce wszystko będzie już gotowe.

5 Budowa myjni

Pierwszym aktem na placu budowy jest wykonanie korytowania i roboty ziemne (30 cm) oraz wykonanie podbudowy pod myjnie (15 cm piasek + 10 cm beton B10). Jeżeli z opinii geotechnicznej wynika, że na działce występują niekorzystne warunki gruntowo - wodne, niezbędna może się okazać wymiana gruntu.

 

Prawidłowe wykonanie uzależnione jest od rodzaju podłoża, zastosowania odpowiednich materiałów przy poszczególnych warstwach i ich właściwego utwardzenia. Na tym etapie wykonywane jest również ogrzewanie płyty, które jest niezbędne do utrzymania ciągłości pracy myjni w okresie zimowym.

 

 

Najistotniejsze roboty przy budowie myjni, to prawidłowe podłączenie mediów oraz wykonanie posadzek myjni wraz z zawartymi w nich instalacjami. Instalacje podziemne, przepusty i instalacje zlokalizowane w samych posadzkach tworzą całość z instalacjami w kontenerze technicznym, oraz na wiacie myjni.

 

UWAGA! Płyta betonowa jest kluczowym elementem Inwestycji ponieważ nie ma możliwości jej poprawienia. Błędy w wykonaniu podejść i jakości wykonanych posadzek mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić montaż urządzeń myjni lub ich nieprawidłowe funkcjonowanie.

 

 

Istotna przy wylewaniu szczególnie wierzchniej warstwy jest marka i jakość zastosowanego betonu. Zalecamy zastosowanie marek betonu powyżej C35. Najtrwalsze są betony drogowo-mostowe.

 

Żeby płyta była odporna na uszkodzenia mechaniczne i wypłukiwanie przez wodę musi zostać zatarta mechanicznie. Jest to specjalistyczny długotrwały proces wymagający od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin pracy celem uzyskania pożądanego efektu. Wadliwe wykonanie posadzek owocuje ich szybkim zużywaniem się i może doprowadzić do miejscowego łuszczenia się betonu.

 

 

Prace montażowe

 

 

Po wykonaniu płyty betonowej wraz z przyłączami można przystąpić do montażu myjni oraz konstrukcji stalowej. Elementy te są wcześniej każdorazowo dokładnie uzgadniane i produkowane z uwzględnieniem wymogów wskazanych w WZ, indywidualnych preferencji inwestora, wybraną przez niego identyfikację wizualną, kolorystyką itp.

 

Prace montażowe zajmują od kilku do kilkunastu dni ze względu na ilość stanowisk mycia, wybranej konfiguracji urządzenia, opcji dodatkowych, elementów dodatkowych takich jak pylony, zewnętrzne oświetlenie.

6 Odbiory końcowe

Po ukończeniu wszystkich prac budowlanych inwestor z kierownikiem budowy mogą przystąpić do odbiorów końcowych myjni. Istotne jest aby zebrać odpowiednie dokumenty do DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ. Składają się na nie m.in.:

 

 

powykonawcza mapa geodezyjna
protokoły odbioru końcowego robót budowlanych, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, oraz instalacji gazu
próby szczelności instalacji wod-kan i gazu
protokół pomiaru uziemienia i zerowania instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej
w przypadku zbiornika na gaz dokumentacja odbiorowa z UDT, metryczki zbiornika
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
uzupełniony dziennik budowy

 

 

Zależnie od treści wydanej decyzji pozwolenia na budowę po złożeniu dokumentacji powykonawczej w Nadzorze Budowlanym inwestor otrzyma Decyzję pozwolenia na użytkowanie (do uruchomienia obiektu wymagane jest 14 dni na uprawomocnienie się Decyzji), lub oświadczenie o braku konieczności uzyskiwania decyzji pozwolenia na użytkowanie (możemy uruchomić myjnię od razu po uzyskaniu oświadczenia).

Finansowanie

Biznes jakim jest myjnia wymaga od inwestora zaangażowania sporych nakładów finansowych. O ile plan zagospodarowania czy pozwolenie na budowę nie stanową dużego wydatku, o tyle zakup technologii czy prace budowlane już tak.

Inwestycję można oczywiście realizować za gotówkę, jednak nawet w przypadku posiadania odpowiednich nakładów finansowych, warto zastanowić się nad leasingiem, chociażby dla korzyści podatkowych jakie oferuje.

Leasing myjni samochodowej MTech dostępny jest dla każdej firmy oraz przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej, również dla nowo utworzonych podmiotów gospodarczych.

Pomagamy naszym Klientom uzyskać jak najlepsze warunki finansowe, co już wielokrotnie zostało sprawdzone. To efekt lat naszej rzetelnej pracy i realizacji wielu transakcji. Dlatego łatwiej i szybciej przeprowadzimy Cię przez procedury związane z uzyskaniem leasingu na Twoją myjnię bezdotykową MTech.

Główne zalety leasingu:

racjonalizacja struktury obciążeń podatkowych – koszty wynikające
z leasingu rat są kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy

możliwość ustalenia pierwszej wpłaty i elastycznych rat pozwala dostosować stosunek kosztów do dochodów

elastyczna wartość wykupu – możliwość zmniejszenia miesięcznych rat

łatwiejsze i szybsze procedury zawierania umowy, mniej wymagań dotyczących bezpieczeństwa

płatność w ratach za przedmiot, w tym VAT

leasing operacyjny nie pogarsza zdolności kredytowej firm, które sporządzają bilans

struktura pasywów nie pogarsza się z punktu widzenia wskaźników
i oceny wiarygodności finansowej

możliwość modernizacji środków trwałych bez angażowania środków pieniężnych

łatwiejszy dostęp do nowych technologii – możliwość rozszerzenia działalności i zwiększenia konkurencyjności firmy